środowisko

Outsourcing środowiskowy - co to jest?

Outsourcing jest jednym ze sposobów funkcjonowania firmy w obszarze, nienależącym bezpośrednio do trzonu jej działalności. To ostatnio coraz bardziej powszechny sposób na dysponowanie zasobami pracowniczymi oraz czasem. Część z zadań zostaje zlecona podmiotom zewnętrznym, pozwalając personelowi przedsiębiorstwa skupić się na działalności kluczowej z punktu widzenia funkcjonowania biznesowego. Outsourcing wykorzystywany jest w coraz szerszym zakresie, w wielu obszarach działania przedsiębiorstw. Czym jest outsourcing środowiskowy i jakie są jego zalety?

Outsourcing - co to jest i jakie są jego zalety?

Outsourcing to nic innego, jako korzystanie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą ze źródeł zewnętrznych. Może obejmować takie elementy jak przekazywanie określonych zadań firmom zewnętrznym, zlecanie im wykonania części projektu, a także powierzenie podmiotom zewnętrznym określonych w umowie funkcji lub procesów. Outsourcing jest więc formą przekazania części zadań firmy podmiotom zewnętrznym, w celu uzyskania oszczędności czasowych, finansowych lub kadrowych. Dzięki zleceniu części zadań pomocniczych, czy pobocznych, personel przedsiębiorstwa może skoncentrować się na zadaniach stanowiących trzon działalności biznesowej firmy. To, co stanowi o jej misji, co buduje jej markę i główne strategie działania, nie powinno podlegać zlecaniu na zewnątrz.

Zazwyczaj, przedsiębiorstwa outsourcingują usługi w obszarze administracji, księgowości, zaopatrzenia, magazynowania czy audytów wewnętrznych. W przypadku firm produkcyjnych możliwe jest na przykład zlecanie pewnych procesów, stanowiących element ciągu technologicznego. I tak dla przykładu producent narzędzi ogrodniczych ze stali, może zlecać firmie zewnętrznej malowanie proszkowe niektórych detali. Może się bowiem okazać, że jest to korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia niż utrzymanie własnej malarni, szczególnie jeśli malowana jest tylko niewielka część z ogólnej liczby produkowanych elementów.

W odróżnieniu od cywilnoprawnej umowy zlecenia, outsourcing tworzy bardziej ścisłe, długoterminowe powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Czym jest i na czym polega outsourcing środowiskowy?

Wiedząc czym jest outsourcing -  na czym polega i jakie są jego założenia, nietrudno wywnioskować, że outsourcing środowiskowy jest korzystaniem przez firmę ze źródeł zewnętrznych w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska.  Jest to więc usługa konsultingowa, mająca na celu kompleksową realizację obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska. Szczegółowa lista zadań objętych outsourcingiem ustalana jest przez klienta z firmą zewnętrzną w zawieranej umowie.

W szczególności, outsourcing środowiskowy obejmować może stałe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska oraz zgodności polityki i procedur firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie tej ochrony. Firma zewnętrzna może przyjąć na siebie obowiązek nadzoru nad prowadzonymi przez klienta działaniami środowiskowymi, bądź też samodzielnie prowadzić wymagane działania w imieniu i na rachunek swojego klienta. Do innych zadań zlecanych w ramach outsourcingu środowiskowego należeć mogą:

  • prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie ochrony środowiska z organami administracji państwowej lub samorządowej;
  • nadzór nad dokumentacją i reprezentacją podczas audytów środowiskowych;
  • przygotowanie w imieniu klienta wszelkich wymaganych prawem ewidencji, referatów, raportów, sprawozdań, zestawień czy deklaracji, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa;
  • przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania decyzji administracyjnych, dotyczących oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko;
  • sprawowanie nadzoru nad pomiarami oraz badaniami w zakresie czynników środowiskowych, które prowadzone są przez posiadające akredytacje stosownych urzędów jednostki zewnętrzne.

Outsourcing środowiskowy daje możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy, przy jednoczesnej pewności, że wszelkie wymogi środowiskowe zostaną dopilnowane przez fachowców w tej branży. Przepisy w zakresie ochrony środowiska ulegają częstym zmianom i w przypadku braku outsourcingu w tym zakresie, konieczne jest przydzielenie pracownika odpowiedzialnego wyłącznie za tę dziedzinę, zapewnienie mu regularnych szkoleń oraz zasobów.